Algemene Voorwaarden

Hier komen de Algemene Voorwaarden conform de AVC en CMR condities

1 ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN
De V.O.F. met beperkte aansprakelijkheid
Eurotrext transport gevestigd te Aalsmeer.

2 Index

  • Algemeen blz 3
  • Vervoer blz 8
  • Douane blz 11
  • Containerdepot blz 12
  • Verhuur blz 13
  • Prijzen, offertes en betalingen blz 16
  • Verzekering blz 18

3 Algemeen

Artikel 1
1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn
deze voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of door ons met
onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, waarbij wij (opdrachtnemer)
ons verplichten tot het vervoeren of doen vervoeren, het bestellen en/of
distribueren van goederen, het assembleren, verpakken en controleren van
goederen, het verlenen van bemiddeling, het opslaan van goederen, het
leveren danwel verhuren van roerende en onroerende goederen danwel tot
welke andersoortige prestatie ook.
2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)
persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten danwel wenst af te
sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenaam (erfgenamen).
3. Voorwaarden van onze opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders door ons is bepaald, niet van toepassing op de in lid 1 vermelde
offertes en overeenkomsten.
4. Tussen ons en opdrachtgever staat vast, dat indien eenmaal onder
toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd zij ook op
komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.
5. Indien wij in voorkomende gevallen geen beroep doen op hetgeen in deze
voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat wij daarmee afstand hebben
gedaan van ons recht om ons in een ander geval op onderstaande
voorwaarden te beroepen.
Artikel 2
1. Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of
andersoortige prestatie, danwel van enig daarvan redelijkerwijze als
zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden
mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de
desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke standaard voorwaarden
en regelingen, voorzover van die voorwaarden niet met zoveel woorden in
deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt afgeweken, te weten:
4
a. op al onze binnenlandse vervoerwerkzaamheden, de Algemene
Vervoercondities 1983, laatstelijk gewijzigd op 31 januari 1991,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te
Amsterdam en Rotterdam op 5 februari 1991;
b. op al onze grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg:
het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg, kortheidshalve CMR-Verdrag genoemd;
c. op alle vervoer van gevaarlijke stoffen, naast eerder genoemde
bepalingen: het Accord Européen Rélatif au Transport International
des Marchandises Dangereus par route (ADR), alsmede waar het
betreft binnenlands vervoer de “Bepalingen betreffende het vervoer
over land van gevaarlijke stoffen” (VLG), welke bepalingen als bijlage
zijn gevoegd bij het Reglement Gevaarlijke Stoffen (19 april 1968 Stb.
207);
d. op al onze werkzaamheden in het kader van het in- en uitladen,
bewerken en behandelen en het in- en uitpakken van goederen,
alsmede het verzorgen van orderacceptatie tot en met
orderverwerking en de facturering van goederen, het opslaan van
goederen hierbij niet begrepen, de Physical Distribution Voorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ’s Gravenhage op 1 september 1983;
e. op al onze werkzaamheden in het kader van de opslag en
bewaarneming van goederen, de Rotterdamse Opslagvoorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam op 10 januari 1959;
f. op alle expeditiewerkzaamheden daaronder begrepen het doen
verrichten van lucht- en zeevrachtwerkzaamheden en alle overige
werkzaamheden, de Algemene Voorwaarden der Federatie van
Nederlands Expediteursorganisaties (FENEX), gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en
Rotterdam op 2 maart 1992;
g. op alle verhuur en/of vervoer van afzetcontainers/wissellaadbakken: de
Algemene Voorwaarden voor de verhuur en/of het vervoer van
afzetcontainers/ wissellaadbakken, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 30 oktober 1980;

5
h. inzake exceptioneel vervoer: de Algemene Voorwaarden voor
Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissements-rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste
versie.
2. Worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene voorwaarden herzien,
dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de
deponering van deze herziene algemene voorwaarden. Worden één of
meerdere van de in lid 1 van dit artikel genoemde algemene voorwaarden op
de wijze genoemd in artikel 6: 214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen
door een standaardregeling c.q. komt een standaardregeling daarvoor in de
plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze regeling in de
Nederlandse Staatscourant, de desbetreffende standaardregeling.
3. Overigens zijn wij steeds gerechtigd vooraf andere dan de in lid 1 van dit
artikel vermelde algemene voorwaarden op een bepaalde opdracht,
werkzaamheid of andersoortige prestatie uitdrukkelijk van toepassing te
verklaren.
Artikel 3
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten
uitgevoerd in een door ons te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan
ons ter beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede
bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten.
Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk
daaromtrent iets nader is overeengekomen.
Artikel 4
1. Wij zijn gehouden instructies aan de opdrachtgever te vragen, indien er zich
onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden voordoen die de uitvoering
van één en ander beletten, danwel waardoor de werkzaamheden niet meer
conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd.
2. De kosten, verbandhoudende met het vragen van instructies en de kosten
van uitvoering van de instructies, zullen door de opdrachtgever aan ons
worden vergoed.
6
Artikel 5
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten, anders dan ten gevolge van
opzet of grove schuld onzerzijds, hoe ook genaamd en ontstaan indien een
opdrachtgever, danwel enige derde, al dan niet tegen vergoeding:
a. gebruik maakt van ons materieel;
b. ons heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden
geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten
overeenkomsten, te verrichten en wij terzake volgens instructies
gegeven door of vanwege de opdrachtgever en/of die andere derde
hebben gehandeld;
c. goederen stalt of parkeert op één van onze terreinen.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien
deze schade en/of kosten voortvloeiend uit diensten, werkzaamheden en/of
leveringen welke om niet zijn geschied, tenzij opdrachtgever aantoont dat
de schade is en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet danwel met
opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds.
3. Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter
afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, danwel
enige derde kunnen inroepen, mede ten behoeve van onze ondergeschikten
en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen wij ingevolge de wet
aansprakelijk zouden zijn.
4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid
ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
Artikel 6
Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die
anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de
gedeponeerde tekst gelden.
7
Artikel 7
1. In afwijking van hetgeen eventueel daaromtrent bepaald is in de in artikel 2
vermelde algemene voorwaarden worden de geschillen tussen ons en de
opdrachtgever bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
8
Vervoer
Artikel 8
1.
a. In het kader van grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden zijn
laad- en loswerkzaamheden niet onder het vervoer begrepen.
b. Indien in het kader van de binnenlandse vervoerwerkzaamheden de
laad- en loswerkzaamheden niet onder het vervoer zijn begrepen, zijn
wij ter zake niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart ons alsdan
van aanspraken, hoe ook genaamd en ontstaan, van derden.
c. Indien de laad- en loswerkzaamheden onder het vervoer zijn
begrepen, is onze aansprakelijkheid ten aanzien van deze
werkzaamheden gelijk aan onze vervoerdersaansprakelijkheid op basis
van de Algemene Vervoerscondities 1983 als bedoelt in artikel 2 lid 1
onder a van deze voorwaarden.
2.
a. indien de opdrachtgever container(s) met inhoud ten vervoer aanbiedt
en deze container(s) niet door ons zijn beladen, zijn wij niet
aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de wijze van
belading;
b. indien de opdrachtgever goederen ten vervoer aanbiedt, die in een
container zijn geladen en/of gepalletiseerd en/of zodanig verpakt zijn,
dat controle op stukstal en/of de inhoud niet mogelijk is, zijn wij niet
gebonden aan het aantal en/of de inhoud zoals deze is opgegeven
door de opdrachtgever en/of vermeld is op de vrachtbrief;
c. indien bij belading door ons geen controle mogelijk is en/of door
controle het vervoer aanmerkelijk zal worden vertraagd, één en ander
te onzer beoordeling, zijn wij niet gebonden aan het stukstal en/of
staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door de
opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.
3. De opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijk
toegestane maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De
opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van de gevolgen en/of schade
respectievelijk van en ontstaan door overbelading, indien dit feit is
veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van de opdrachtgever.
9
Artikel 9
De bepalingen in dit artikel zijn, naast hetgeen elders in deze algemene
bedrijfsvoorwaarden is gesteld, van toepassing op alle transporten waarvoor
speciale toestemming of ontheffing van één of meerdere overheden is vereist:
a. vergunningen, danwel ontheffingen, noodzakelijk om een speciaal
transport te kunnen uitvoeren worden door ons, op verzoek van
opdrachtgever, aangevraagd. Kosten, verbandhoudende met een
dergelijke aanvraag c.q. vergunning, danwel ontheffing, komen voor
rekening van opdrachtgever;
b. wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet correct
of niet tijdig verlenen van een vergunning of ontheffing;
c. indien een, voor het transport noodzakelijke vergunning of ontheffing
niet wordt verleend om welke reden dan ook, zal het transport niet
plaatsvinden. Reeds door ons gemaakte kosten zullen in dat geval
door opdrachtgever worden vergoed;
d. met betrekking tot speciale transporten zullen wij ons houden aan alle
wettelijke regels en voorschriften alsmede aan gegeven aanwijzingen
van overheden of overheidsdienaren. Extra kosten, welke hieruit
voortvloeien, komen voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 10
De bepalingen in dit artikel zijn, naast hetgeen elders in deze algemene
bedrijfsvoorwaarden is gesteld, van toepassing op alle transporten van goederen
welke worden vervoerd in gekoelde of bevroren toestand, danwel anderszins op
een nagenoeg constante temperatuur dienen te worden gehouden:
a. voor aanvang van het transport dienen wij, danwel onze chauffeur, in
de gelegenheid te worden gesteld op meerdere punten, zulks naar
eigen inzicht, de temperatuur en de kwaliteit van de lading te
inspecteren;
b. indien kwaliteit en/of temperatuur afwijkt van het gestelde op de
vrachtbrief en/of andere bij de lading behorende documenten, wordt
dit op de vrachtbrief, gemotiveerd aangetekend;
10
c. in de gevallen genoemd onder b van dit artikel en indien wij, danwel
onze chauffeurs, niet in de gelegenheid zijn of worden gesteld de
lading te inspecteren en/of de temperatuur te controleren (m.n. bij
koelcontainers) zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van kwaliteit
en/of kwantiteit noch voor temperatuurverschil bij aflevering van de
lading, ten opzichte van het moment van belading.
Artikel 11
Vrachtprijs bij transport
a. De vracht en verdere op de goederen drukkende kosten zijn bij
gefrankeerde zending opeisbaar op het moment, dat de
afzender/opdrachtgever de vrachtbrief aan ons overhandigt, danwel
op het ogenblik dat wij de opdracht aanvaarden.
b. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de
geadresseerde bij inontvangstneming van de goederen verplicht de
vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde
en verdere op de goederen drukkende kosten te betalen; indien hij
deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender/opdrachtgever
hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
c. Indien wij, anders dan bij ongefrankeerde zending, op verzoek van de
afzender/opdrachtgever de vracht, het uit anderen hoofde ter zake
van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende
kosten met betrekking tot het verrichte transport in rekening brengen
bij de geadresseerde of een derde, blijkt de afzender/opdrachtgever
tot betaling van deze bedragen verplicht indien de geadresseerde of
de derde deze op eerste aanmaning niet voldeed.
11
Douane
Artikel 12
1. Afhandeling van douaneformaliteiten door ons verzorgt, geschiedt voor
rekening en risico van opdrachtgever. Wij zijn slechts aansprakelijk voor
kosten en schaden voortvloeiend uit een onjuiste afhandeling van
douaneformaliteiten, indien opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van
opzet of grove schuld onzerzijds.
2. Opdrachtgever vrijwaart ons te allen tijde voor aanspraken, aan ons of
opdrachtgever opgelegd, van overheidswege ter zake van douanerechten,
belastingen, accijnzen etc. op goederen waarvan de douaneformaliteiten
door ons in opdracht van opdrachtgever worden verzorgd, tenzij
opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld
onzerzijds.
3. Op deze werkzaamheden zijn steeds de FENEX condities zoals vermeld in
artikel 2 lid 1 sub f van deze voorwaarden van toepassing.
12
Containerdepot
Artikel 13
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door ons slechts lege
containers in- en uitgeslagen. Voor schade aan lading in containers, welke
ontstaan bij het in- en/of uitslaan van containers of de opslag daarvan, zijn
wij niet aansprakelijk.
2. Indien aan ons beladen containers voor in- of uitslag in behandeling worden
gegeven door een opdrachtgever of enige derde geschiedt dit steeds, wat
betreft de lading, voor rekening en risico van de desbetreffende
opdrachtgever of derde.
Artikel 14
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd of ontstaan, indien:
– de opdrachtgever of enige derde ons een container in opslag geeft
onder vermelding van onjuiste gegevens, daaronder met name
begrepen vermelding van een onjuiste rederij;
– een opdrachtgever of enige derde, een beladen container tijdelijk
parkeert op één van onze terreinen, zonder dat aan ons opdracht is
verstrekt voor het verrichten van in- of uitslag, dan wel zonder dat
opslagwerkzaamheden door ons worden verricht.
Artikel 15
Documenten, welke een opdrachtgever of enige derde aan ons overhandigt bij
containers met lading, welke tijdelijk op één van onze terreinen worden
geparkeerd, worden door ons niet behandeld, tenzij opdrachtgever ons daar
uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt.
13
Artikel 16
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit het uitgeven door ons van
een onjuiste container, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds, in
welke gevallen onze aansprakelijkheid steeds beperkt is tot een bedrag gelijk aan
de aan ons verschuldigde prestatie, terzake de verrichte werkzaamheden.
14
Verhuur
Artikel 17
Verhuur van machines, materialen, werktuigen, (tank)containers, opleggers,
vrachtwagens en andere goederen geschieden onder de volgende voorwaarden:
a. wij verplichten ons bij aanvang van de huurovereenkomst een in
goede staat verkerend goed ter beschikking te stellen van de
opdrachtgever;
b. opdrachtgever is verplicht bij in ontvangstneming van de goederen
deze te onderzoeken op mankementen en gebreken. Indien
opdrachtgever geen schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangst
name met betrekking tot de staat van de goederen, wordt hij geacht
deze goederen in goede staat te hebben ontvangen;
c. opdrachtgever is gehouden het gehuurde goed bij afloop van de
huurovereenkomst in dezelfde staat te retourneren als waarin het
goed zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevond. Hiervan
uitgezonderd is slijtage volgend uit normaal gebruik waartoe het goed
naar zijn aard is bestemd. Indien het gehuurde in andere staat door
ons wordt terugontvangen dan die waarin het ter beschikking is
gesteld is opdrachtgever verplicht de waardevermindering van het
gehuurde aan ons te vergoeden en wel op eerste verzoek;
d. het is opdrachtgever verboden het gehuurde uit handen te geven aan
derden, met uitzondering van bij hem in dienst zijnde werknemers,
het te verhuren, in pand te geven en/of te vervreemden;
e. eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van het
gehuurde zullen door opdrachtgever worden verzorgd. Bij het
ontbreken van (een) noodzakelijke vergunning(en) vrijwaart
opdrachtgever ons terzake van navorderingen en/of (schade) claims
voortvloeiend uit het ontbreken van deze vergunningen(en);
f. brandstof voor verhuurde machines, werktuigen en/of vrachtwagens is
niet in de huurprijs begrepen;
15
g. wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder ook worden
begrepen van overheidswege opgelegde boetes en (politie)
transacties, voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde, hoe ook
ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld
onzerzijds. Opdrachtgever vrijwaart ons van aanspraken van derden
ter zake gedaan;
h. indien opdrachtgever in gebreke is, de huurpenningen, welke hij aan
ons verschuldigd is, te voldoen zijn wij, zonder dat enige in gebreke
stelling is vereist gerechtigd het gehuurde uit de macht van
opdrachtgever te nemen. De hieraan verbonden kosten komen voor
rekening van opdrachtgever.
16
Prijzen, offertes en betalingen
Artikel 18
1. Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen e.d. die gelden op
de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q.
van de feitelijke prestaties en zijn behoudens anders vermeld exclusief
omzetbelasting zowel Nederlandse als buitenlandse. Bij wijziging van één of
meer van deze factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch
dienovereenkomstig en zijn bindend, ook ten aanzien van nog lopende
overeenkomsten, met dien verstande dat als de prijzen zich wijzigen binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever het
recht toekomt de overeenkomst te ontbinden. Eén en ander tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 19
1. Onze prijzen zijn gebaseerd op goed te bereiken respectievelijk te berijden
plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid
niet goed is, dan hebben wij het recht de prijzen te verhogen met alle
daardoor ontstane extra kosten.
2. Facturen worden geacht door onze opdrachtgever te zijn geaccepteerd en
akkoord bevonden, indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum ons een
schriftelijk bezwaar heeft bereikt.
Artikel 20
1. Met uitsluiting van het bepaalde betreffende betaling, in de in artikel 2
vermelde standaardvoorwaarden, is op de betaling van de aan ons
opgedragen werkzaamheden en door ons geleverde goederen c.q. verrichte
diensten van toepassing, het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van dit
artikel.
17
2. De opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde binnen 21 dagen
na factuurdatum te voldoen. Indien betaling niet binnen deze termijn is
geschied, is de opdrachtgever verplicht, naast de hoofdsom, wettelijke rente
ad 4% per jaar.
3. De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien
van bedragen, welke wij krachtens enige met hem gesloten overeenkomst
aan de opdrachtgever in rekening brengen.
4. Wanneer wij bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever tot incasso langs
gerechtelijke weg of andere weg overgaan, zullen alle door ons reeds
gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke daarmede verband
houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde minimaal
15% over de hoofdsom, ten laste van de opdrachtgever komen,
onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
5. Wij zijn gerechtigd goederen, gelden en documenten, deze laatste in de
ruimste zin van het woord jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt,
terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar
tot alle opeisbare vorderingen van ons zijn voldaan of wel bij doorzending
der goederen het verschuldigde bedrag onder rembours te ontvangen en te
verrekenen.
6.
a. Alle goederen, documenten en gelden, welke wij uit welke hoofde en
met welke bestemming ook, onder ons hebben of zullen krijgen,
strekken ons tot vuistpand voor alle vorderingen, welke wij ten laste
van de opdrachtgever of van de eigenaar hebben of mochten krijgen.
b. Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het
vuistpand op de bij de Wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent
overeenstemming bestaat, onderhands.
7.
a. Wij kunnen het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een
uitsluitend te onzer beoordeling staande andere gelijkwaardige
zekerheid.
b. De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover ons beroepen op hem
ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend
uitstel van betaling.
18
Verzekering
Artikel 21
1. Verzekering van welke aard dan ook, wordt slechts voor rekening en risico
van de opdrachtgever en uitsluitend na schriftelijke opdracht en schriftelijke
acceptatie daarvan bezorgd. De opdracht tot verzekering dient nauwkeurig
de risico’s te bevatten waartegen verzekerd dient te worden, aangezien
anders de opdracht als niet gegeven, respectievelijk als niet aanvaard wordt
beschouwd. Wij zijn steeds gerechtigd een opdracht tot verzekering om
gewichtige redenen te weigeren.
2. Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door
assuradeur of verzekeraar. Wij hebben daarin geen zeggenschap.